Nasze programy

Działania FOG realizowane są wielopłaszczyznowo i obejmują wiele różnorodnych inicjatyw podejmowanych z myślą o ochronie różnorodności biologicznej i zmierzających do jej wzbogacenia. Ze względu na poszczególne cele i charakter działań, możemy je podzielić na programy edukacyjne, programy czynnej ochrony i walki z zagrożeniami dla środowiska.


PROGRAMY EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

„Nasza szkoła chroni ptaki”

Program aktywnej edukacji ekologicznej „Nasza szkoła chroni ptaki” – realizowany przy udziale środków Ministerstwa Edukacji Narodowej – jest częścią ogólnopolskiego projektu poprawy warunków bytowania ptaków w lokalnych środowiskach przyrodniczych.

Bohaterami programu są ptaki – tzw. dziuplaki i półdziuplaki – zasiedlające najbardziej typowe środowiska (leśne, polne, wodne i zurbanizowane). W ramach działań (zajęcia szkolne i terenowe) uczestnicy programu podzieleni na trzy grupy wiekowe (klasy 0, I–III, IV–VI) będą proszeni o identyfikację środowiska charakterystycznego dla terenów w pobliżu szkoły (do wyboru w ramach lokalnych warunków: środowiska leśne, polne, wodne i zurbanizowane), obserwację zasiedlających je gatunków ptaków, wybór i konstrukcję budek lęgowych, ich instalację w terenie, okresowe sprawdzanie zasiedleń i udatności lęgów oraz składanie raportów z przeprowadzonych działań. Całość dopełnią sprawdziany dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, podsumowujące wiedzę zdobytą w ramach podejmowanych działań.

Głównym zamierzeniem projektu jest kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży szkolnej, wyrabiania w nich wrażliwości i otwartości na potrzeby środowiska naturalnego i prospołecznej postawy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym między innymi Ligą Ochrony Przyrody, Fundacją Ochrony Głuszca, środowiskiem myśliwych i leśników. Dzięki takiej współpracy możliwe będzie wykorzystanie bogatego doświadczenia środowisk związanych z ochroną przyrody w ramach warsztatów, pokazów, prezentacji i tym podobnych pozaformalnych metod i narzędzi edukacyjnych a także stworzone zostaną podstawy zapewniające efektywność projektu i możliwość tworzenia, regionalnych i ponadregionalnych podprojektów, które docelowo przełożą się na jego ogólnopolski zasięg.

Edukacyjna gra komputerowa „Życie głuszca”

Gra komputerowa „Życie głuszca” powstała jako materiał edukacyjny, który w przystępnej formie, odwołującej się do popularnego wśród młodzieży medium – gry komputerowej, przedstawia codzienne trudy i życiowe wyzwania gatunku zagrożonego wyginięciem. Podstawowym zadaniem gry jest zaprezentowanie cyklu życiowego tego zagrożonego wyginięciem gatunku, z jego możliwie wszystkimi zagrożeniami ze strony zmieniającego się środowiska, drapieżników czy antropopresji. Przystępna forma rozrywki połączonej z edukacją pozwala przekazywać użytkownikom zestaw podstawowych informacji na temat biologii zagrożonego gatunku i czyhających nań zagrożeń.

Gra dzięki dofinansowaniu programu przez NFOŚ została wyprodukowana w ilości 25 000 szt. i rozesłana do 500 szkół.

Wydawnictwa edukacyjne

Fundacja w ramach programu finansowanego przez NFOŚ „Kuraki pól i lasów” wydała również przewodnik terenowy dla dzieci oraz książkę „Kuraki polskie”. Celem wydawnictw było spopularyzowanie wśród młodzieży szkolnej idei ochrony zwierząt dziko żyjących. Wydawnictwa wydrukowane zostały w nakładzie po 25 000 egz. i rozesłane do 500 szkół.

Udział w akcji „Ożywić pola”

W 2008 roku fundacja była partnerem akcji „Ożywić pola” rok cietrzewia który zakłada – jako podstawowe zadanie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych jest tworzenie tzw. remiz śródpolnych, a tym samym również wzbogacanie ekotonów polno-leśnych, co w efekcie stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w naszych polnych ekosystemach. Z punktu widzenia FOG udział w tej akcji stwarza znakomitą okazję do realizowania programów edukujących młodzież w Polsce w dziedzinie sytuacji kuraków i innych zagrożonych gatunków ptaków.


PROGRAMY CZYNNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA

Program – „Przywrócić pieśń wiosny”

Fundacja Ochrony Głuszca przygotowała – w sensie koncepcyjnym i organizacyjnym – projekt programu inwentaryzacji kuraków leśnych Program składać się będzie z trzech podstawowych elementów i wdrażany będzie etapami:

I – inwentaryzacja ostoi,
II – monitorowanie stanu populacji i skali zagrożeń,
III – realizacja działań ochronnych.

Pierwszy etap polegać będzie na tworzeniu mapy występowania głuszca, cietrzewia i jarząbka. Stworzona przez fundację mapa będzie dostępna na naszej stronie internetowej i pokaże obszar nadleśnictw, na którym występują poszczególne gatunki i szacunkową wielkość populacji.

Z czasem dołączone zostaną informacje zebrane podczas realizacji drugiego etapu programu: monitoringu stanu populacji i zagrożeń w stwierdzonych miejscach występowania kuraków leśnych obserwatorzy gromadzić będą informacje odnośnie podstawowych parametrów populacji, takich jak struktura płci czy sukces lęgowy, a także najpoważniejszych lokalnych zagrożeń dla bytowania obserwowanych ptaków (antropopresja, drapieżniki, kłusownictwo itp.).

Pozwoli to rozwinąć trzeci etap programu polegający na aktywnej ochronie, szczególnie poprzez udział w redukcji drapieżników wszędzie tam, gdzie takie działania nie są jeszcze prowadzone i nawiązanie współpracy tam, gdzie prowadzona jest kontrola liczebności drapieżników. Na tym etapie działania ochronne realizowane będą w trzech płaszczyznach:

– ograniczanie zagrożeń,
– wsiedlanie osobników z hodowli,
– szkolenia i edukacja ekologiczna


PROGRAMY WALKI Z ZAGROŻENIAMI DLA ŚRODOWISKA

Program ograniczenia populacji lisów na terenach występowania głuszca – „Bezpieczna ostoja”

Fundacja rozpoczęła już dwie pilotażowe akcje ograniczania zagrożeń w postaci redukcji drapieżników w programie, który objął koła łowieckie w Beskidzie Śląskim, oraz wokół Gorczańskiego Parku Narodowego.

Program ograniczenia dewastacji środowiska naturalnego wskutek nieodpowiedzialnego korzystania z kładów i motorów – „Cisza w lesie”

Fundacja Ochrony Głuszca zdecydowanie wspiera wszelkie działania, mające na celu ograniczenie niszczycielskiego wpływu quadów na przyrodę – głównie na siedliska gniazdujących na ziemi ptaków chronionych. FOG skierował oficjalne pismo do Ministra Środowiska z prośbą o objęcie patronatem organizowanej przez FOG konferencji oraz pomoc i wsparcie w podjęciu kroków prawnych wymaganych dla ukrócenia plagi rozjeżdżania polskich lasów i siedlisk oraz ostoi zwierzyny przez posiadaczy quadów.

    • ©Fundacja Ochrony Głuszca 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter