Działania Fundacji Ochrony Głuszca realizowane są wielopłaszczyznowo i obejmują wiele różnorodnych inicjatyw podejmowanych z myślą o ochronie różnorodności biologicznej i zmierzających do jej wzbogacenia. Ze względu na poszczególne cele i charakter działań, możemy je podzielić na programy edukacyjne oraz czynnej ochrony.

PROGRAMY EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

„Nasza szkoła chroni ptaki”

Program aktywnej edukacji ekologicznej „Nasza szkoła chroni ptaki” jest częścią ogólnopolskiego projektu poprawy warunków bytowania ptaków w lokalnych środowiskach przyrodniczych.

Bohaterami programu są ptaki – tzw. dziuplaki i półdziuplaki – zasiedlające najbardziej typowe środowiska (leśne, polne i wodne. W ramach działań (zajęcia szkolne i terenowe) uczestnicy programu podzieleni na trzy grupy wiekowe (klasy 0, I–III, IV–VI) i są proszeni o identyfikację środowiska charakterystycznego dla terenów w pobliżu szkoły (do wyboru w ramach lokalnych warunków, obserwację zasiedlających je gatunków ptaków, wybór i konstrukcję budek lęgowych, ich instalację w terenie, okresowe sprawdzanie zasiedleń i udatności lęgów oraz składanie raportów z przeprowadzonych działań. Całość dopełnią sprawdziany dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, podsumowujące wiedzę zdobytą w ramach podejmowanych działań.

Głównym zamierzeniem projektu jest kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży szkolnej, wyrabiania w nich wrażliwości i otwartości na potrzeby środowiska naturalnego i prospołecznej postawy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym między innymi Fundacją Ochrony Głuszca, środowiskiem myśliwych i leśników. Dzięki takiej współpracy możliwe będzie wykorzystanie bogatego doświadczenia środowisk związanych z ochroną przyrody w ramach warsztatów, pokazów i prezentacji.

PROGRAMY CZYNNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA

Program „Bezpieczna ostoja”

Fundacja Ochrony Głuszca przygotowała – w sensie koncepcyjnym i organizacyjnym – projekt programu inwentaryzacji kuraków leśnych Program składa się z trzech podstawowych elementów i wdrażany będzie etapami:

I – inwentaryzacja ostoi,
II – monitorowanie stanu populacji i skali zagrożeń,
III – realizacja działań ochronnych.

Pierwszy etap polegać będzie na tworzeniu mapy występowania głuszca, cietrzewia i jarząbka. Stworzona przez fundację mapa będzie dostępna na naszej stronie internetowej i pokaże obszar nadleśnictw, na którym występują poszczególne gatunki i szacunkową wielkość populacji.

Z czasem dołączone zostaną informacje zebrane podczas realizacji drugiego etapu programu: monitoringu stanu populacji i zagrożeń w stwierdzonych miejscach występowania kuraków leśnych obserwatorzy gromadzić będą informacje odnośnie podstawowych parametrów populacji, takich jak struktura płci czy sukces lęgowy, a także najpoważniejszych lokalnych zagrożeń dla bytowania obserwowanych ptaków (antropopresja, drapieżniki, kłusownictwo itp.).

Pozwoli to rozwinąć trzeci etap programu polegający na aktywnej ochronie, szczególnie poprzez redukcję drapieżników.

WordPress PopUp Plugin