Misja

Fundacja Ochrony Głuszca została powołana do życia jesienią 2007 roku. Zgodnie z zamysłem fundatorów i władz fundacji, podstawowym celem FOG jest ochrona środowiska naturalnego poprzez działania na rzecz ochrony naturalnych biotopów polnych i leśnych oraz zasiedlających je zwierząt i roślin ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych wyginięciem.

logo_fund
FOG w swoich zamierzeniach ma być forum współpracy wszystkich środowisk – przede wszystkim naukowców, leśników, myśliwych i organizacji ekologicznych – którym droga jest polska przyroda oraz gotowych do wysiłku na rzecz ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem i ich siedlisk oraz zachowania naszej ojczystej przyrody, jako wspólnego dziedzictwa.